Asbest

Asbest är mineralfibrer som är så små och tunna att de tränger in i kroppen. Damm med fibrer kommer in i lungorna och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar.

Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och är en risk för de som arbetar i byggbranschen. VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare, städpersonal är yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest.

Asbest har använts som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar, soprum. Som värmeisolering i rör och värmepannor, bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster och i fix och fog till kakel

Hälsorisker
Att hantera asbest är farligt, det är känt sedan länge. Asbest kan finfördelas till mycket vassa och tunna fibrer som kan sväva i luften under lång tid. Om man andas in dammet kan det så småningom uppstå sjukliga förändringar i lungorna. I värsta fall kan inandning av asbestfibrer leda till cancer.

Regler
Huvudregeln, fastställd i Arbetsmiljöverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter, är att asbest och asbesthaltigt material inte får användas eller hanteras i arbetslivet.Det finns några undantag från förbudet:

-Teknisk anordning som innehåller asbest får användas så länge ingrepp inte görs i det asbesthaltiga materialet och om asbestdamm inte sprids vid användning.

-Asbest och asbesthaltigt material får under vissa förutsättningar hanteras vid bearbetning och behandling eller vid rivning efter tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Straffbart att bryta mot reglerna
Instruktioner om hur asbest ska hanteras ska finnas på varje arbetsplats och i hemmen där asbest finns , liksom instruktioner om nödvändiga skyddsåtgärder.

Brott mot reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan medföra böter eller en sanktionsavgift på 50,000 kr!