Radon

Tabell om radon
(radon-222) är en luktfri, färglös och osynlig ädelgas som förekommer i sönderfallskedjan från Uran 238.

Halveringstiden för radon-222 är ca 3.8 dygn. I sönderfallet bildas radondöttrar vilka är 
radioaktiva metalljoner som fastnar på dammpartiklar i inomhusluften.

Det är radondöttrarna som utgör en hälsofara. Andelen radondöttrar av radongasen som finns i luften beror på dammnivån i luften eller F-faktorn. F-faktor 0.5. När F-faktorn är låg fastnar radondöttrarna på andra ytor såsom väggar och gardiner.

Försäkra dig om att du inte bor farligt. Mät!
SSI uppskattar att det finns närmare 500 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över 200 Bq/m³. Av dessa har man upptäckt ca 40 000 och ca 25 000 är åtgärdade. För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m³ behövs mätningar i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller med blå lättbetong.

Rikt- och gränsvärdena för radon är i Sverige har fastställts med hjälp av berörda myndigheter; Socialstyrelsen (befintliga bostäder och allmänna lokaler), Boverket (nya byggnader), Arbetsmiljöverket (arbetsplatser) och Livsmedelsverket (radon i dricksvatten).

Gränsvärden och riktvärden radon i luft
200 Bq/m³ är den högsta radonhalten i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.400 Bq/m³ är den högsta radonhalten på arbetsplatser.

Ta reda på varifrån radonet kommer
Om du konstaterat förhöjda radonhalter i ditt hus måste du ta reda på var radonet kommer ifrån, för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Sådana mätningar kan utföras ganska snabbt av våra konsulter. Med hjälp av mätinstrument avgör vi om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Vi kan också mäta var eventuell jordluft läcker in i huset. Med dessa mätningar, våran kunskap och erfarenhet som grund föreslår vi sedan åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet, 200 Bq/m³.

Radonbidrag
Om radonhalten i ditt hus är över 200 Bq/m³ kan du ansöka om radonbidrag hos länsstyrelsen. Man måste själv äga och bo i huset för att få bidrag. För att kunna ansöka måste du ha ett årsmedelvärde av radonhalten i huset. Det får du vid en långtidsmätning enligt SSI:s metodbeskrivning. I ansökan ska du ange varifrån radonet kommer och ha förslag på en åtgärd som kan sänka radonhalten. Vi kan hjälpa dig att undersöka huset och föreslå en lämplig åtgärd för att få ner halten under 200 Bq/m³.

Bidraget är 50 procent av saneringskostnaden, maximalt 15 000 kr. Man får inte påbörja åtgärden innan ansökan är inlämnad. Om du vill påbörja efter att du lämnat in ansökan men innan du fått svar från länsstyrelsen bör du kontakta länsstyrelsen.