Dålig lukt

Dålig lukt kommer av mögel, jordbakterier eller kemikalier

Mögel i byggnadskonstruktioner är oftast mikrosvampar som kräver mikroskop för noggrannare undersökningar. Mikrosvamparna kräver fukt, syre och näring för att kunna växa. Tar man bort fukten hämmas tillväxten och svamparna torkar ut. Mögelsvamparna kan överleva uttorkade flera år och kan vid gynnsamma förhållanden börja växa igen. 

Fuktkvot 
När man utvärderar om det finns risk för mögelpåväxt på material mäter man fuktkvot i %. Fuktkvoten är förhållandet mellan vikten torrt material och vikten vatten i materialet. Mängden fukt som krävs för mögelpåväxt resulterar i en fuktvot på 15-16%. Fuktkvoten kan man mäta på flera olika sätt så det enklaste är att med ett instrument som med en elektronisk puls mäter motståndet i materialet. 

Fukttransport 
Material avger vatten i ångfas tills det kommer i jämnvikt med omgivande luft och material. Drivkraften i denna avgång är skilnaden i ångtryck där fukttransportriktningen är från högt tryck till lägre. Om skilnaden i ångtryck är stort är fukttransporten större än om det är liten skillnad. Ventilerar man utrymmet runt det fuktiga materialet påskyndas uttorkningen. 

Fukt och lukt i krypgrund

Många hus är byggda med krypgrund. Det som avses med krypgrund är att det finns ett utrymme mellan marken huset står på och husets nedre golv. Krypgrunden är byggd på plintar eller murar som kan dela av grunden i ett eller flera utrymmen. 

Fukt och mögelskador 
Invändigt på källarytterväggar förekommer det ofta blåsor på tapeter eller att puts släpper från murväggen. Direktlimmade tapeter är bra grogrund för mögel då limmet innehåller näringsämnen för mögelsvamparna. 

Det är svårt att på rak arm utan inspektion av krypgrunden ifråga säga vad problemen beror på. Dock är det med stor sannolikhet så att det varit och/eller är för hög relativ fuktighet i utrymmet, vilket i sin tur genom mögelangrepp skapat lukten.

Förutom utökad kunskap och erfarenhet som kommer kunden till nytta utför Seniorkompetens arbeten så som:

• Omdräneringar samt montering av fuktskydd.
• Installation av Trygghetsvakt på vind och i krypgrund.
• Klorbehandlingar av mögelangripna ytor. 
• Montering och installation av mekaniskt ventilerade golv 
• Besiktningar av hus och fastigheter i hänseende till fukt. 
• Radonsanering. 


Känns det osäkert att själv avgöra åtgärd, ta då kontakt med oss på 0707145002 eller info@vatrumsbesiktningar.se för inspektion och utredning.  Vid röta och hussvamp måste "skarpare" saneringsvätska användas. Samtidigt måste skadat material bytas ut. Detta är jobb för fackman!